ڤیرگار بٱلگٱ

‏۲۳ فڤریٱ ۲۰۱۹

‏۲۲ فڤریٱ ۲۰۱۹

‏۳۱ دسامر ۲۰۱۸

‏۶ دسامر ۲۰۱۸

‏۲۰ جۊلای ۲۰۱۸

‏۵ ژوئٱن ۲۰۱۸

‏۲ فڤریٱ ۲۰۱۸

‏۲۲ سپتامر ۲۰۱۶

‏۲۳ فڤریٱ ۲۰۱۶

‏۴ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۲ آگوست ۲۰۱۵

‏۱ آگوست ۲۰۱۵

‏۱۳ جۊلای ۲۰۱۵

‏۱۲ جۊلای ۲۰۱۵

‏۱۷ ژوئٱن ۲۰۱۵

‏۱۱ ژوئٱن ۲۰۱۵

‏۲۲ فڤریٱ ۲۰۱۵

‏۹ دسامر ۲۰۱۴

‏۱۶ ماٛی ۲۰۱۴

‏۱۴ مارس ۲۰۱۴