ڤیرگار بٱلگٱ

‏۱۸ جۊلای ۲۰۱۹

‏۱۷ جۊلای ۲۰۱۹

‏۱۶ جۊلای ۲۰۱۹

‏۱۵ جۊلای ۲۰۱۹

‏۱۴ جۊلای ۲۰۱۹

‏۱۳ جۊلای ۲۰۱۹

‏۱۲ جۊلای ۲۰۱۹

‏۱۱ جۊلای ۲۰۱۹

‏۱۰ جۊلای ۲۰۱۹

‏۹ جۊلای ۲۰۱۹

‏۸ جۊلای ۲۰۱۹

‏۷ جۊلای ۲۰۱۹

گٱپسالتر ۵۰