ڤیرگار بألگە

‏۱۸ جوٙلای ۲۰۱۵

‏۱۳ جوٙلای ۲۰۱۵

‏۸ جوٙلای ۲۰۱۵

‏۴ جوٙلای ۲۰۱۵

‏۳ جوٙلای ۲۰۱۵

‏۲۶ جوٙأن ۲۰۱۵

‏۲۲ جوٙأن ۲۰۱۵

‏۱۸ جوٙأن ۲۰۱۵

‏۱۷ جوٙأن ۲۰۱۵

‏۱۶ جوٙأن ۲۰۱۵

‏۱۳ آڤریل ۲۰۱۵

‏۱۲ جانڤیە ۲۰۱۵

‏۱۰ جانڤیە ۲۰۱۵

‏۲۹ جوٙلای ۲۰۱۴

گپسالتر ۵۰