ڤیرگار بٱلگٱ

‏۸ جۊلای ۲۰۲۰

‏۷ جۊلای ۲۰۲۰

‏۱۰ اوکتوبر ۲۰۱۸

‏۸ اوکتوبر ۲۰۱۸

‏۷ اوکتوبر ۲۰۱۸

‏۵ اوکتوبر ۲۰۱۸

‏۳ اوکتوبر ۲۰۱۸

‏۲ اوکتوبر ۲۰۱۸

‏۱ اوکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۸ سپتامر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامر ۲۰۱۸

‏۲۳ سپتامر ۲۰۱۸

‏۲۷ دسامر ۲۰۱۵

‏۱۷ ژۊئٱن ۲۰۱۵

‏۱۱ فڤریٱ ۲۰۱۵