ڤیرگار بٱلگٱ

‏۸ سپتامر ۲۰۱۹

‏۶ ژانڤیٱ ۲۰۱۹

‏۲۵ دسامر ۲۰۱۸

‏۹ ماٛی ۲۰۱۸

‏۸ ماٛی ۲۰۱۸

‏۷ ماٛی ۲۰۱۸

‏۱۶ مارس ۲۰۱۶

‏۱۸ ژۊئٱن ۲۰۱۵

‏۵ فڤریٱ ۲۰۱۴