نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

ڤیرگار یاْ مٱفۊم ڤیرمٱنٱ کاْ دۏ تا هومبٱراڤٱر دارٱ: یٱکیٛ د ایٛ هومبٱراڤٱریٛا ڤارسی روخ ڤٱنیٛا دئمایی ۉ دئماترٱ ۉ یٱکیٛ د هومبٱراڤٱریٛا هٱنی سی ڤیرگار ڤارسی کولی روخ ڤٱنیٛا ئٱ.


(نوم دونسمنی: {{{1}}})


سرچشمٱڤیرایئشت