ڤیکی‌ پدیا سینوگبانونی نۏسخٱ سینوگبانونی مالگٱ ڤیکی‌ پدیا ٱ. کاْ د ڤیرگار ۲۲ جوٱن ۲۰۰۵ دۏرس بیٱ. زڤون سبویی تا ۱۹ اۊت ۲۰۱۱ ڤا بؽشتر د ۴۲٬۰۰۰ گوتار ها د جاگٱ پٱنجاۉهٱفتم ڤیکی‌ پدیایا.

Wikipedia-logo-v2-ceb.svg

پاٛڤٱند ڤ دٱرڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت