ڤیکی‌ پدیا مالایالم نۏسخٱ مالایالم زڤون مالگٱ ڤیکی‌پدیا ئٱ کاْ د ۲۱ دسامر ۲۰۰۲ دۏرس بی ۉ د نوڤامر ۲۰۱۰ ڤ بؽشتر د ۱۵٬۰۰۰ گوتار رٱسس.

Favicon of Wikipedia
Malayalam Wikipedia logo
تیرنشوݩ ml.wikipedia.org
تجاری؟ No
جۊر دیارگٱ
Internet encyclopedia project
ریجستر Optional
د دٱسرس د Malayalam
مالک Wikimedia Foundation
ڤارو اومائٱ د ڤیرگار 21 December 2002

تا ڤیرگار ۱۹ اۊت ۲۰۱۱ اؽ دونسمٱنومٱ ڤا بؽشتر د ۱۹٬۳۰۰ گوتار د جاگٱ هٱشتاد‌ۉسئم ڤیکی‌ پدیایا بی.[۱]

سرچشمٱڤیرایئشت

  1. فٱرا ڤیکی