نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

چوٙأ:شٱئرآڤیشتاٛیی یا نۊاتری آسیا ٱفتاونشیݩ


کاسیا یاٛ زایارٱ دمادار بینٱ کاْ د لٛۏرسوݩ ۉ زاگروس زیشت داشتنٱ.سرچشمٱڤیرایئشت