نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

دونسمنیا اشتمائی یه دسه د دونسمنیایی یه که وا جنبه اشتمائی آئم هان د ارتواط. یه پاره ای د دونسمنیا اشتمائی ونونن:

۱.نفوس شناسی

۲.جامعه شناسی

۳.خلک شناسی

۴.دونسمنیا سیاسی

۵.ولاتشناسی انسانی

۶.اموری

۷.دیوونداری

۸.دونسمنی ارتواطیا اشتمائی

سرچشمٱڤیرایئشت