نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

کوٙمأرە ڤولات دویوم لأھئستان د ڤولات لأھئستان مینجا سالیا جأن جأھوٙنی أڤأل و جأن جأھوٙنی دویوم گوتە بوٙە. د سال ۱۹۱۸ و ڤا سأرکوٙمأرە بییئن مارشال یوزئف پیلسودئسکی[۱] لأھئستان یئ گئل ھأنی د ھومپئیڤأند ئوروٙپا بی ڤئ یئ گئل ڤولات خودصئلادار، د ۱۱ نوڤامر ۱۹۱۸ دولأت لأھئستان بی ڤی کوٙمأرە ڤولات.

Republic of Poland
Rzeczpospolita Polska
۱۹۱۸–۱۹۳۹
Flag Coat of arms
سورۊ
لأھئستان ھأنی ھیش
Poland Is Not Yet Lost
جاگە و گأپ کئلوٙنکاری کوٙمأرە ڤولات دویوم لأھئستان (نئزیک ۱۹۳۰).
پاتٱخت ورشو
زڤون(یٛا) لأھئستانی(official),

ئوٙکراینی، یئدیش،
بئلاروٙسی، روٙسی
لیتوڤانیایی، آلمانی

دین کاتوٙلیک روٙمی

جیدیأت

دۉلت Multi-party کوٙمأرە ڤولات
ئیسئ
 - Nov 1918 – Dec ۱۹۲۲ یوزئف پیلسودئسکی (دیکتاتور نئظامی)a
 - Dec ۱۹۲۲ – May ۱۹۲۶ Stanisław Wojciechowski
نوخوس ڤٱزیر
 - ۱۹۱۸–۱۹۱۹ (آخئری) Jędrzej Moraczewski
 - ۱۹۳۶–۱۹۳۹ (آخئر) Felicjan S. Składkowski
قانونیٛا Sejm
 - Upper chamber Senate
 - Lower chamber Sejm
گات ڤیرگارمٱن Interwar period
 - آخئر جأن جأھوٙنی أڤأل ۱۱ نوڤامر ۱۹۱۸
 - گئرئتئن لأھئستان ۱ سئپتامر ۱۹۳۹
 - چول کاری شورأڤی د لأھئستان ۱۷ سئپتامر ۱۹۳۹
جاگٱپی
 - ۱۹۲۱ ۳۸۷٬۰۰۰کیلۊمتر چارسیک(۱۴۹٬۴۲۲مایل چارسیک)
 - ۱۹۳۱ ۳۸۸٬۶۳۴کیلۊمتر چارسیک(۱۵۰٬۰۵۲مایل چارسیک)
 - ۱۹۳۸ ۳۸۹٬۷۲۰کیلۊمتر چارسیک(۱۵۰٬۴۷۲مایل چارسیک)
نوفۊس
 - نزیک ۱۹۲۱ ۲۷٬۱۷۷٬۰۰۰ 
     تٱپسن نوفۊس ۷۰٫۲ /کیلۊمتر چارسیک (۱۸۱٫۹ /مایل چارسیک)
 -  حدود ۱۹۳۱ ۳۲٬۱۰۷٬۰۰۰ 
     تٱپسن نوفۊس ۸۲٫۶ /کیلۊمتر چارسیک (۲۱۴ /مایل چارسیک)
 -  حدود ۱۹۳۸ ۳۴٬۸۴۹٬۰۰۰ 
     تٱپسن نوفۊس ۸۹٫۴ /کیلۊمتر چارسیک (۲۳۱٫۶ /مایل چارسیک)
یٱکا پیل Marka (تا ۱۹۲۴)

زئلوتی (د ۱۹۲۴)

د دئما ڤ
د دوم ڤ
Kingdom of Poland
Republic of Zakopane
West Ukrainian NR
Lemko-Rusyn Republic
Komancza Republic
Ukrainian PR
Galician SSR
Galicia and Lodomeria
Republic of Tarnobrzeg
Central Lithuania
Belarusian DR
Nazi Germany
Military Administration in Poland
Soviet Union
Lithuania
Slovak Republic
Polish govt-in-exile
د گات ایسئنی بٱئرجایی د  Poland

 Lithuania
 Slovakia
چوٙأ:Country data Czech Republic
 Belarus
 Ukraine


سأرچئشمەڤیرایئشت

  1. Marshall Józef Piłsudski