گیتارزنکسی یه که وا گیتار کار می که یا دنگ د گیتار دروس میکه.


گیتار جوری د ساز زهی یه که وا پیک یا کلک آئم دنگ دار بوئه و سی یه که سیمیا وه د کارگرایی لرزسسن دنگدار بوئن د زون اینگیلسی ها د دسه سازیا کوردوفون یا زه دنگ .

چیا گیتارڤیرایئشت

 1. سردسته
 2. خرک
 3. گوشی‌ یا (سی کوک کردن ساز)
 4. فرت (Fret)
 5. Truss Rod
 6. Inlays
 7. دسته
 8. پاشنه
 9. لش
 10. پیکاپ‌ یا (pickups)
 11. چیا مرتوط وه مدار الکتریکی (میزوکاری ولوم و تن دنگ)
 12. خرک هاری(Bridge)
 13. بلگه پیک گارد (گاهی برای مخفی کردن مدارها و گاهی صرفاً برای جلوگیری از خش‌دار شدن رنگ بدنه در اثر برخورد پیک به مرور زمان)
 14. بلگه پشتی
 15. بلگه نهایی
 16. چیا هنی
 17. سیلا دنگ
 18. سیما
 19. saddle (میزوکار برزی هر سیم)
 20. فرت بورد (چوویی که فرتیا میان ریش)

سرچشمهڤیرایئشت