گیتار زاْکٱسؽ ئٱ کاْ ڤا گیتار کار مؽکٱ یا دٱنڳ ڤ گیتار دۏرس مؽکٱ.


گیتار جۊرؽ د ساز زهی ئٱ کاْ ڤا پیک یا کلٛئک آیم دٱنڳ دار مۊئٱ ۉ سی یٱ کاْ سیمؽاش د کارگیری لٛٱرزسسݩ دٱنڳدار بۊئٱن ڤ زڤون اْنڳلٛیسی ها د دٱسٱ سازؽا کوردوفون یا زاٛ دٱنڳ .

چیا گیتارڤیرایئشت

 1. سٱردٱسٱ
 2. خرک
 3. گۊشی‌ یا (سی کۊک کردن ساز)
 4. فرت (Fret)
 5. Truss Rod
 6. Inlays
 7. دٱسٱ
 8. پاشنٱ
 9. لٛٱش
 10. پیکاپ‌ یا (pickups)
 11. چیا مورتٱڤت ڤ مدار اْلکتریکی (میزوکاری [ڤلوم|ڤلوم]] ۉ تون دٱنڳ)
 12. خرک هاری(Bridge)
 13. بٱلگٱ پیک گارد
 14. بٱلگٱ پوشتی
 15. بٱلگٱ ڤٱری
 16. چیا هٱنی
 17. سیلٛا دٱنڳ
 18. سیما
 19. saddle (میزوکار بلنڳی هٱر سیم)
 20. فرت بورد (چۊؽ کاْ فرتیا مؽان ریش)

سرچشمٱڤیرایئشت