نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

ھوٙشی مین چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی (ڤئ دی ئوٙماە د ۱۸۹۰ - د دونیا رأتە د ۱۹۶۹) یئ گئل ڤأضع آلیشت کار ڤییئتنامی بئ سأردیڤوٙنکار کومونیست و سأرکوٙمأرە ڤولات کوٙمأرە ڤولات مأردوم کیخا ڤییئتنام مینجا سالیا ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۹ بی.

ھوٙشی مین
Ho Chi Minh 1946 and signature.jpg
ھوٙشی مین د سال ۱۹۴۵
سأردیڤوٙنکار کومیتە مینجاڤأن پارتی کومونیست ڤییئتنام
مٱشقۊل ڤ کار

فئڤریە ۱۹۵۱ – سئپتامر ۱۹۶۹

نئھا د رأڤأندیاری
دئما د د بیئن رأتئن
مٱشقۊل ڤ کار

سئپتامر ۱۹۴۵ – سئپتامر ۱۹۶۹

سرکۊمرٱ أڤئلی سأرکوٙمأرە ڤولات ڤییئتنام شومالی
نئھا د رأڤأندیاری
دئما د توٙن دوٙک تانگ
دویومی نوخوس ڤأزیر کوٙمأرە ڤولات مأردوم کیخا ڤییئتنام
مٱشقۊل ڤ کار

سئپتامر ۱۹۴۵ – سئپتامر ۱۹۵۵

دۊنسمنیا شخسی
ڤ دی اۊمائن نئگوٙئین تات تان
۱۸۹۰
Nghệ An Province
د دونیا رٱتن ۱۹۶۹
ھانوی
مأرأض قألبی
زایارٱڤندی ڤییئتنامی
پارتی سیاسی پارتی کارئگأریا ڤییئتنام
هومسر Tang Tuyet Minh
کاٛسم سیاسأتکار
إمضا

سأرچئشمەڤیرایئشت