چوٙأ:جأڤە دوٙنئسمأنیا دوٙنئسمأن

یوزف فون فراونهوفر عاینک راس کن آلمانی قرن نوزدئم زایشتی بی.

نوم دیاری وه سی کسم عاینک راس کنی و دونسمنیا نیره.

سرچشمهڤیرایئشت