چوٙأ:سات هومدٱنڳ جهونی

UTC+۰۱: آویی (ژانڤیٱ), نارنجی (ژۊئیٱ), زٱرد (کولٛ سال), آویی رۊشنا - مٱئدۊدٱ دٱریا

چوٙأ:راسگٱیا گاتی اورۊپا چوٙأ:راسگٱیا گاتی اْفریقا ایساْ گاتبٱنی گرینڤیچ ڤ علالٱ۱:۰۰+ (ڤ اْنڳلٛیسی: UTC+01:00) سی باوگیری زموݩ کارگرایی دارٱ.

سرچشمٱڤیرایئشت