چوٙأ:سات هومدٱنڳ جهونی

UTC+02 2010: آویی (دسامبر), نارنجی (June), زٱرد (کولٛ سال), آویی رۊشنا - مٱئدۊدٱ دٱریا

چوٙأ:راسگٱیا گاتی اروپا چوٙأ:راسگٱیا گاتی اْفریقا ایساْ گاتبٱنی گرینڤیچ ڤ علالٱ ۲:۰۰+ (ڤ اْنڳلٛیسی: UTC+02:00) سی باوگیری زموݩ کارگرایی دارٱ.سرچشمٱڤیرایئشت