۱۷۸۷ (زایشتی) هزار و هفتصد و هشتاد و هفتمی سال تقویم زایشتی یه.

رخ ونیاڤیرایئشت

وه دی اومائه یاڤیرایئشت

۱۸ نوامر؛ لوئی داگر نهاساز فرانسه یی.

د دنیا رئته یاڤیرایئشت


سرچشمهڤیرایئشت