نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

۱۸۵۵ (زایشتی) هزار و هشتصد و پنجا و پنجمی سال زایشتی یه. د ای بلگه رخ ونیا نوم دیار و نازار سال ۱۸۵۵ زایشتی جاگر بینه.

مؽنونٱیا

رخ ونیاڤیرایئشت

وه دی اومایه یاڤیرایئشت

د دنیا رئته یاڤیرایئشت


سرچشمهڤیرایئشت