نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

سال ۱۹۲۱ زایشتی ، یه گل سال د سالیا دئه ۱۹۲۰ د سده ۲۰ زایشتی بی.

رخ ونیاڤیرایئشت

وه دی اومائه یاڤیرایئشت

د دنیا رئته یاڤیرایئشت

جاییزه یا نوبلڤیرایئشت

سرچشمهڤیرایئشت