نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

سال ۱۹۲۵ وا گات اشماری گریگوری.

رخ ونیاڤیرایئشت

وه دی اومایه یاڤیرایئشت

د دنیا رئته یاڤیرایئشت

جاییزه یا نوبلڤیرایئشت

سرچشمهڤیرایئشت