سال ۱۹۶۲ (هزار و نهصد و شص و دو) زایشتی ، دوئمین سال د دئه ۱۹۶۰ د سده ۲۰ زایشتی بی.


رخ ونیاڤیرایئشت

  • 5 جوئیه _ خودصلاداری الجزایر د فرانسه .
  • ۱ سپتامر - قزوین– زمین جمشت ۳۰۰ گل روستا نه خراو میکه و عزای زایاره ای بوئه.

وه دی اومائه یاڤیرایئشت

د دنیا رئته یاڤیرایئشت


سرچشمهڤیرایئشت