سال ۱۹۷۴ (هزار ۉ نۏسٱد ۉ هٱفتاد ۉ چوار) زارۊیی، یٱکؽ د سالؽا دٱهٱ ۱۹۷۰ د سٱدٱ ۲۰ زارۊیی بی. د پایٱ تٱقڤیم گریگوری سال گوتٱ بیٱ یاٛ سال عادی ڤا ۳۶۵ رۊز بیٱ. د تٱقڤیم مالکنوݩ ٱفتاویی سال ۱۹۷۴ د ما داٛی سال ۱۳۵۲ شرۊ بی ۉ د داٛی ما ۱۳۵۳ تٱموم بی.

نوم نیاینڤیرایئشت

د تٱقڤیم چینی اؽ سال سال بٱبر بیٱ.

روخ ڤٱنؽاڤیرایئشت

ڤ دی اومایٱیاڤیرایئشت

د دۏنیا رٱتٱیاڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت