نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

سال ۱۹۷۴ (هزار و نهصد و هفتاد و چار) زایشتی، یه گل د سالیا دئه ۱۹۷۰ د سده ۲۰ زایشتی بی. د پایه تقویم گریگوری سال گوته بیه یه گل سال عادی وا ۳۶۵ رو بیه. د تقویم مالکنون افتویی سال ۱۹۷۴ د ما دی سال ۱۳۵۲ شرو بی و د دی ما ۱۳۵۳ تموم بی.

مؽنونٱیا

نوم نیائنڤیرایئشت

د تقویم چینی ای سال سال ببر بیه.

رخ ونیاڤیرایئشت

وه دی اومائه یاڤیرایئشت

د دنیا رئته یاڤیرایئشت

سرچشمأڤیرایئشت