نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

رخ ونیاڤیرایئشت

جانویهڤیرایئشت

فوریهڤیرایئشت

مارسڤیرایئشت

آوریلڤیرایئشت

میڤیرایئشت

جوئنڤیرایئشت

اکتورڤیرایئشت

د دنیا رئته یاڤیرایئشت

جانویهڤیرایئشت

فوریهڤیرایئشت

مارسڤیرایئشت

آوریلڤیرایئشت

میڤیرایئشت


اوتڤیرایئشت

جوئنڤیرایئشت

  • ۲۰ جوئن - جک کیلبی، سریشت دونسمن امریکایی و یه گل جاییزه گریا جاییزه نوبل سریشت دونسمنی د سال ۲۰۰۰

جوئیهڤیرایئشت

سپتامرڤیرایئشت

اکتورڤیرایئشت

سرچشمهڤیرایئشت