نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

ساموٙنە دیارکاری ڤولات شئناسی

(ڤاگٱردونی دGeographic coordinate system)

ساموٙنە دیارکاری ڤولات شئناسی یئ گئل ساموٙنە ڤولات شئناسیە کئ ها د دیارگە ڤیکی پئدیا و فئرە کارکئرد دارە.